Voor materiaal dat al verschenen is en elders niet of moeilijk te raadplegen is, kunt u hier terecht.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hier volgt eerst de hiele filmriggestraosie van et Nedersaksisch symposium 4, 14 oktober 2023 in Assen. Diel 1: https://youtu.be/xMVyzhcIuyA Diel 2: https://youtu.be/hadZwhJkCrY

Hier volgen de ofzunderlike films van et Nedersaksisch symposium 4, 14 oktober 2023. Dat is dus per prissentaosie van ieder die bi’jdreugen het.

Doe hier nog even daenken omme: de uutwarkte lezings zullen verschienen in Jaorboek Nedersaksisch 4 (2023)

Sfeerimpressie: https://youtu.be/6ZZATQntQ40

dr. Henk Nijkeuter, ‘Nedersaksische literatuur’ 1a: https://youtu.be/QNWVYRfL2Gk

Chris Canter, ‘Nedersaksische literatuur’ 1b: https://youtu.be/OURj_nOVkxI

Redbad Veenbaas: ‘Bernlef, dichter van de Heliand? Nieuwe aanwijzingen’: https://youtu.be/vLcnlZVdn7M

Henk Bloemhoff m.m.v. Jan Nijen Twilhaar: ‘Nedersaksische taelkunde. Wat moej’ zoal weten?’: https://youtu.be/Y0eWJsMpahI

Arjan Sterken MA: ‘Nedersaksische volksverhaelen’: https://youtu.be/vZSLzuaqCWA

dr. Harrie Scholtmeijer: ‘Talige volkscultuur in woordenboeken’ (Nedersaksisch): https://youtu.be/CQcPSQDFoHA

em. prof. dr. Roeland van Hout: ‘Sociolinguïstiek van Nedersaksisch en LImburgs’: https://youtu.be/A9XUPWDruAU

Romy Dekker interviewt drs. Annet Westerdijk (vz. Overiesselakedemie; over verstarking Nedersaksisch) en Adrie Hemmink (over Twentse media m.n. Twents kwatearken): https://youtu.be/GCKeqa41CI0

dr. Philomène Bloemhoff: ‘Canon van et Nedersaksisch’: https://youtu.be/6ZZATQntQ40

dr. Henk Nijkeuter, ‘Nedersaksische literatuur 2: ‘Over leven en wark van dr. Jan Naarding’: https://youtu.be/4nQeHS6-mj8

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Et volgende is een artikel dat mit naeme bedoeld is veur onderbouwing van de claim dat Nedersaksisch en Limborgs in de AWB heurt, en dat beide regionaole taelen ok bescharmd heuren te wodden deur de Grondwet.

Vind hier het artikel Vrij gebruik van Limburgs en Nedersaksisch, een aanbeveling (uit : Jaorboek Nedersaksisch 2 (2021))

Vind hier de powerpoint over vrij gebruik van Limburgs en Nedersaksisch die gepresenteerd werd tijdens het Symposium erkende talen in Wolvega, met ‘taalemancipatie’ als overkoepelend thema (op 21 april 2022)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hier dreks nao vien ie diel I van de Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021 Diel I, Zoom-prissentaosie van 12 feberwaori 2021.

Diel I

En hier volgt diel II van dezelde mannefestaosie.

Diel II

De Zoom-‘uutzending’ van 12-2-2021 wodde naotied in inkelde maonden meer as 3200 keer bekeken, dat wil zeggen ’toch nog bekeken’ of ‘opni’j bekeken’. Vandaor de plaetsing op Youtube via disse webstee.

Omtrent alle teksten bin intied ok te lezen in et Jaorboek Nedersaksisch 2 (2021).

Losse filmopnaemen van vier auteurs uut de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur, 12-2-2021:

Johan Veenstra (over en mit zien literaire wark, veural i.v.m. zien acht romans): Johan Veenstra (Stellingwarf)

Jannie Bakker (over en mit een tal gedichten): Jannie Bakker (Gællemuun / West-Overiessel)

Derk Jan (Dick) ten Hoopen (over en mit een tal gedichten): Derk Jan (Dick) ten Hoopen (Aachterhoeke)

Jan van Leeuwen (uutleg en aktueel dichtwark): Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe: Heerde)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tael die heurt bi’j de Maotschoppi’je van Weldaodighied (mit naeme Willemsoord in Overiessel)

Hierna volgen fragmenten van de interviews met informanten uit Willemsoord, behorende bij het artikel De taal van de kelonietoeften uit Willemsoord (Philomène Bloemhoff-de Bruijn), in Jaorboek Nedersaksisch 1 (2020)

Uitnodiging Nedersaksisch Symposium 4 (2023): 14 oktober (’s middags). Update no. 2

Nedersaksisch taalgebied in Nederland
(© H. Bloemhoff)

U bent hierbij van harte uitgenodigd!

Op zaterdag 14 oktober zal het vierde Nedersaksisch symposium plaatsvinden, van 12.45 tot 16.30 uur. Iedereen met veel of enige belangstelling wordt hierbij hartelijk uitgenodigd. Het programma zal rijk en afwisselend zijn. Zo zal er een canon van het Nedersaksisch gepresenteerd worden die gericht is op het algemene publiek in Nederland. In diverse lezingen zal een antwoord worden gegeven op de vraag wat werkers voor het Nedersaksisch, bestuurders van instellingen en anderen die zich met het Nedersaksisch bezighouden, toch op z’n minst zouden moeten weten van de Nedersaksische taal, de literatuur, de gebruiksmogelijkheden en het functioneren in de maatschappij.

Zeer de moeite waard zal ook zijn de extra ingeplande lezing over het oorspronkelijke auteurschap van de Heliand. Zeer de moeite waard zal ook zijn de lezing van Henk Nijkeuter over de komende uitgave die werk en persoonlijkheid beschrijft van een van de grote kenners uit het verleden van het Drents en de Drentse wereld, dr. Jan Naarding (1903-1963). Ook buiten Drenthe gold Naarding als een gewaardeerd kenner van de Nedersaksische taal en literatuur. Dat kwam ook doordat hij een tijdlang verbonden was aan het voormalige Nedersaksisch Instituut van de RUG.  

Programma van het symposium:

Inloop vanaf 12.45 uur

13.15 – 13.30 Openingstoespraak door de symposiumvoorzitter, de heer Jurr van Dalen

13.30 – 13.45 Henk Nijkeuter en Chris Canter: Nedersaksische Literatuur. Wat moet je beslist weten, en wat voor soort kennis moet echt verder worden ontwikkeld?

13.50 – 14.05 Redbad Veenbaas: Bernlef, dichter van de Heliand? Nieuwe aanwijzingenVeenbaas werkt aan een proefschrift over dit onderwerp. Deze lezing kan beschouwd worden als ‘in aansluiting op het vorige symposium’, toen er nieuwe vertalingen van de Heliand gepresenteerd werden in het Sallands (Jan Nijen Twilhaar) en in het Stellingwerfs (Henk Bloemhoff). Ook verscheen er toen een nieuwe uitgave van de Heliand in de oorspronkelijke, Oudsaksische tekst, verzorgd door dr. Timothy Sodmann. In juni 2023 is er vervolgens nog een nieuwe vertaling in het Nederlands bijgekomen van de hand van Jan Nijen Twilhaar.

14.10 – 14.25 Henk Bloemhoff en Jan Nijen Twilhaar: Nedersaksische Taelkunde. Wat moej’ beslist weten over de klaanken, woordvorms, zinsbouw en standerdisering, en wat veur kennis moet echt veerder ontwikkeld wodden?

14.30 – 14.45 Arjan Sterken en Harrie Scholtmeijer: Nedersaksische Volksverhalen en talige volkscultuur in woordenboeken. Wat moet je zeker weten van de Nedersaksische volkscultuur, in het bijzonder van de volksverhalen? En van de (talige) volkscultuur zoals je die in de regionale woordenboeken kunt vinden?

14.45 – 15.05 uur Theepauze

15.05 – 15.35 uur Roeland van Hout: Sociolinguïstiek van Nedersaksisch en Limburgs. Uit wat voor onderwerpen moet de basiskennis van de Nedersaksische en Limburgse taalsociologie bestaan, en wat moet er met de aanbevelingen van de Expertcommissie Europees Handvest gebeuren?

15.35 – 15.55 uur Romy Dekker interviewt Annet Westerdijk, bestuursvoorzitter van de Overijsselacademie, en Adrie Hemmink, onder meer werkzaam voor streekomroep 1Twente en Twente FM. Dit op basis van de vraag: hoe kan het Nedersaksisch verder worden versterkt? Een en ander ook in het licht van de laatste rapportage door de Expertcommissie Europees Handvest. 

15.55 – 16.10 Philomène Bloemhoff presenteert de Canon van het Nedersaksisch. Wat je in dit land toch echt over het Nedersaksisch moet weten…

16.15 – 16.30 Lezing door Henk Nijkeuter over een belangrijke publicatie die binnenkort van zijn hand zal verschijnen: De blui van ’t leeven is maor zo kört van tied“. Leven en werk van Jan Naarding (1903-1963) in een biografische schets en zijn verzamelde gedichten; voorzien van vertaling en tekstkritisch commentaar. Met een bibliografie van nagenoeg al zijn publicaties.

16.30 Afsluiting door symposiumvoorzitter Jurr van Dalen

****************************************

Het Nedersaksisch symposium wordt gehouden in Kunstcafé Schurer, adres: Warenhuis Vanderveen, Koopmansplein 16, 9401 EL Assen (‘Top Floor’).

Wij stellen de aanwezigheid van veel belangstellenden zeer op prijs.

De deelnemerskosten bedragen € 15,-, het gebruik van vier consumpties inbegrepen.

Aanmelding graag via de website https://www.vangorcum.nl/actueel-item/80-43_Nedersaksisch-symposium-4.

In verband met de logistiek dit s.v.p. voor 9 oktober.

****************************************

Organiserende personen en hun instanties zijn Sonja Geurts (Koninklijke Van Gorcum), Henk Nijkeuter (Stichting Sasland) en Henk Bloemhoff (Stichting Sasland).

Voor praktische vragen kunt u zich richten tot Esther Langelo, medewerker Publiciteit bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, mailadres: e.langelo@vangorcum.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich in verbinding stellen met Henk Bloemhoff, mailadres henkbloemhoff@yahoo.com.

Wij zullen u graag ontmoeten op ons symposium! Namens de organisatoren, Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum en Stichting Sasland:

Sonja Geurts (Van Gorcum), Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff (Stichting Sasland)

Referentiekaders voor het symposium:

  • Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden
  • Convenant Nedersaksisch
  • Handboek Nedersaksisch

Aanbevelingen van de Expertcommissie Raad van Europa voor Nedersaksisch en Limburgs, 16-11-2022, gepubliceerd in februari 2023, p. 33, vertaald:

I. Aanbevelingen voor onmiddellijke actie:

a. Ontwikkel een strategie om onderwijs en studie van het N+L als vak op alle

onderwijsniveaus te waarborgen en promoot het N+L in de voorschoolse educatie

b. Stel een orgaan in dat verantwoordelijk is voor de behartiging van de N+L sprekers op

nationaal niveau

II. Verdere aanbevelingen:

a. Versterk het gebruik van het N+L op de regionale radio en televisie

b. Verzeker het onderzoek naar N+L op universitair niveau

c. Versterk het bewustzijn van het N+L en maak de N+L cultuur en geschiedenis onderdeel

van het algemeen curriculum

d. Versterk/promoot het gebruik van tweetalige borden & plaatsnamen in openbare ruimtes

e. Faciliteer en/of bemoedig het gebruik van het N+L in het economische en sociale leven

Voor het Limburgs wordt daar nog de ontwikkeling van educatief materiaal voor volwassenen aan toegevoegd.